กิจกรรม

กิจกรรมร่วมต่อต้านการทุจริต
9 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลน้ำริดได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้แนวคิด : Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต และร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ณ หอประชุมใหม่ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ...[ 19 ก.พ. 2563 ]
[อ่านรายละเอียด]
โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ได้ออกหน่วยบริการโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในตำบลน้ำริด เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ วัดชายเขา หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ และเทศบาลตำบลน้ำริด ร่วมออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนในตำบล ...[ 14 มิ.ย. 2562 ]
[อ่านรายละเอียด]
โครงการชุมชนร่วมใจ ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ (การทำลูกประคบสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลน้ำริด ได้จัดทำโครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ (การทำลูกประคบสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ วัดน้ำริดเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำริด ...[ 5 มิ.ย. 2562 ]
[อ่านรายละเอียด]
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อเป็นการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลน้ำริด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการปฏิบัตธรรม ฟังเทศน์ และถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดในตำบลน้ำริด จำนวน 4 แห่ง คิือ วัดน้ำริดเหนือ วัดน้ำริดใต้ วัดจอมคีรี และวัดชายเขา ...[ 7 พ.ย. 2561 ]
[อ่านรายละเอียด]

อ่านทั้งหมด>>

ข่าวสาร

อ่านทั้งหมด

 

ประกาศ

เรื่อง วันที่
การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมของเทศบาลตำบลน้ำริด 25 มี.ค. 2563
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วงพักเที่ยง 25 มี.ค. 2563
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 25 มี.ค. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลน้ำริด-1 25 มี.ค. 2563

อ่านทั้งหมด >>