กิจกรรม

โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ได้ออกหน่วยบริการโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในตำบลน้ำริด เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ วัดชายเขา หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ และเทศบาลตำบลน้ำริด ร่วมออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนในตำบล ...[ 14 มิ.ย. 2562 ]
[อ่านรายละเอียด]
โครงการชุมชนร่วมใจ ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ (การทำลูกประคบสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลน้ำริด ได้จัดทำโครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ (การทำลูกประคบสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ วัดน้ำริดเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำริด ...[ 5 มิ.ย. 2562 ]
[อ่านรายละเอียด]
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อเป็นการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลน้ำริด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการปฏิบัตธรรม ฟังเทศน์ และถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดในตำบลน้ำริด จำนวน 4 แห่ง คิือ วัดน้ำริดเหนือ วัดน้ำริดใต้ วัดจอมคีรี และวัดชายเขา ...[ 7 พ.ย. 2561 ]
[อ่านรายละเอียด]
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลน้ำริด ประจำปี 2561
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 61 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน และปลูกจิตสำนึกทำความดีไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติด ...[ 6 พ.ย. 2561 ]
[อ่านรายละเอียด]

อ่านทั้งหมด>>

ข่าวสาร

อ่านทั้งหมด

 

ประกาศ

เรื่อง วันที่
ประกาศ ขอปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ ม.9 และ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.9 7 ม.ค. 2563
รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2562 6 ม.ค. 2563
ประกาศปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างตู้สาขาโทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 19 ธ.ค. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 18 ธ.ค. 2562

อ่านทั้งหมด >>