ประกาศ

เรื่อง วันที่
การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมของเทศบาลตำบลน้ำริด 25 มี.ค. 2563
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วงพักเที่ยง 25 มี.ค. 2563
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 25 มี.ค. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลน้ำริด-1 25 มี.ค. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลน้ำริด-2 25 มี.ค. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลน้ำริด 25 มี.ค. 2563
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลน้ำริด 25 มี.ค. 2563
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบช่องทางการสื่อสารของประชาชน เทศบาลตำบลน้ำริด 25 มี.ค. 2563
ประกาศคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ 25 มี.ค. 2563
มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลน้ำริดให้รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำริดปฏิบัติราชการแทน 25 มี.ค. 2563

Total 488 Record « Previous 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 17 49 Next »