ประกาศ

เรื่อง วันที่
ประกาศปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วัสดุก่อสร้าง) 24 มี.ค. 2563
ประกาศปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์) 24 มี.ค. 2563
ประกาศปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) 20 มี.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติ,โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล) สำนักปลัด 17 มี.ค. 2563
รายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 9 มี.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดวัสดุสำนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 63 (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6 มี.ค. 2563
งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 5 มี.ค. 2563
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 5 มี.ค. 2563
ประกาศ ขอปรับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วัสดุงานบ้านงานครัว) กองคลัง 5 มี.ค. 2563
ประกาศขอปรับแผนการจัดหาพัสดุจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 28 ก.พ. 2563

Total 488 Record « Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 18 49 Next »