ประกาศ

เรื่อง วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1777 อต. (4,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (990.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดกีฬา จำนวน 32 ชุด (6,400.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ (4,100.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนกการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 22 พ.ค. 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20 พ.ค. 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 (งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 19 พ.ค. 2563
ประกาศปรับแผนการจัดหาพัสดุโครงการปรับปรุงและการจัดการขยะมูลฝอย บริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15 พ.ค. 2563
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2563 13 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2563

Total 488 Record « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 49 Next »