ประกาศ

เรื่อง วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล 17 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถไทยประดิษฐ์ 7,090.-บาท 17 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 9,940.-บาท 17 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,950.- บาท 17 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 11,166.96 บาท 17 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 84,104.10 บาท 17 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 13 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 13 ก.ย. 2562
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่vสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 5 11 ก.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ม.5 10 ก.ย. 2562

Total 319 Record « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 32 Next »