เกี่ยวกับเรา

ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลน้ำริด ได้จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 โดยเป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ประมาณ 7 – 14  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางจากตำบลน้ำริดไปยังตัวอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ประมาณ 15 – 20 นาที ตำบลน้ำริดมีเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียงต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ          ติดกับตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์    

ทิศใต้              ติดกับตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์     

ทิศตะวันออก     ติดกับตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์      

ทิศตะวันตก      ติดกับตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

พื้นที่

ตำบลน้ำริดมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 30.13 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,831.25 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลน้ำริด มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสลับกับพื้นที่เชิงเขา และพื้นที่ภูเขา