กิจกรรม

โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ได้ออกหน่วยบริการโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในตำบลน้ำริด เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ วัดชายเขา หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ และเทศบาลตำบลน้ำริด ร่วมออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนในตำบล ...[ 14 มิ.ย. 2562 ]

[อ่านรายละเอียด]

โครงการชุมชนร่วมใจ ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ (การทำลูกประคบสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลน้ำริด ได้จัดทำโครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ (การทำลูกประคบสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ วัดน้ำริดเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำริด ...[ 5 มิ.ย. 2562 ]

[อ่านรายละเอียด]

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อเป็นการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลน้ำริด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการปฏิบัตธรรม ฟังเทศน์ และถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดในตำบลน้ำริด จำนวน 4 แห่ง คิือ วัดน้ำริดเหนือ วัดน้ำริดใต้ วัดจอมคีรี และวัดชายเขา ...[ 7 พ.ย. 2561 ]

[อ่านรายละเอียด]

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลน้ำริด ประจำปี 2561
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 61 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน และปลูกจิตสำนึกทำความดีไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติด ...[ 6 พ.ย. 2561 ]

[อ่านรายละเอียด]

กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อสานต่อจัดการขยะรักษาสิ่งแวดล้อม
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลน้ำริดร่วมกับเทศบาลตำบลน้ำริด ได้จัดทำกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อสานต่อจัดการขยะรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ ถนนสายน้ำริด - บ้านด่านนาขาม ตำบลน้ำริด จังหวัดอุตรดิตถ์ ...[ 6 พ.ย. 2561 ]

[อ่านรายละเอียด]

วันท้องถิ่นไทย ปี 2561
เทศบาลตำบลน้ำริดนำโดยนายกเทศมนตรีตำบลน้ำริด สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลได้เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ริมน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ ...[ 6 พ.ย. 2561 ]

[อ่านรายละเอียด]

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลน้ำริดร่วมกับโรงเรียนน้ำริดวิทยา และประชาชนในตำบลร่วมเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2561 ...[ 6 พ.ย. 2561 ]

[อ่านรายละเอียด]

โครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลน้ำริด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นและสามารถนำมาปฏิบัติได้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มีจิตสำนึกที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมจริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญร่วมมือกันป้องกันการทุจริต ...[ 6 พ.ย. 2561 ]

[อ่านรายละเอียด]

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้แก่กลุ่มอาชีพตำบลน้ำริด หลักสูตรการนวดแผนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อเป็นการให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สามารถนำองค์ความรู้การนวดแผนไทยในลักษณะการนวดเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลใกล้ชิดด้านการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ เช่น โรคเหน็บชา สร้างความผ่อนคลายให้แก่ร่างกาย และให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น ...[ 6 พ.ย. 2561 ]

[อ่านรายละเอียด]

ประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
เทศบาลตำบลน้ำริด ได้ออกประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบลน้ำริด เมื่อเดือนตุลาคม 2560 เพื่อนำโครงการมาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ...[ 3 พ.ย. 2560 ]

[อ่านรายละเอียด]

 

Total 26 Record 1 2 3