กิจกรรมอบต.

เทศบาลตำบลน้ำริดได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยตัวแทนหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลน้ำริดเข้าร่วมการอบรมเพื่อนำไปเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน

ประกาศวันที่ 12 มี.ค. 2563