กิจกรรมอบต.

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลน้ำริด ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดในตำบลเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

 

ประกาศวันที่ 30 มี.ค. 2563