กิจกรรมอบต.

ประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

ประกาศวันที่ 9 มี.ค. 2563