ประกาศของอบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ซอยรุ่งเรือง) 203,000.-บาท

ประกาศวันที่ 24 ต.ค. 2562