ประกาศของอบต.

เทศบาลตำบลน้ำริด ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื้องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศวันที่ 22 พ.ย. 2562