ประกาศของอบต.

   ด้วยเทศบาลตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมายโดยสมบูรณ์แล้ว นั้น  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 5 ว่าด้วยการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 , 27 เทศบาลตำบลน้ำริด จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลน้ำริด ช่วงระยะเวลาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลน้ำริด อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

     จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

 

ประกาศวันที่ 26 พ.ย. 2562