ประกาศของอบต.

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือนหลัง (เดือนเมษายน 2562 - เดือนกันยายน 2562)

ประกาศวันที่ 26 พ.ย. 2562