ประกาศของอบต.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ลว.26 พ.ย. 62

ประกาศวันที่ 13 ธ.ค. 2562