ประกาศของอบต.

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการจัดทำแผนที่แม่บทคัดลอกข้อมูลที่ดิน และสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศวันที่ 18 ธ.ค. 2562