ประกาศของอบต.

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

ประกาศวันที่ 1 ต.ค. 2562