ประกาศของอบต.

ประกาศ ขอปรับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วัสดุงานบ้านงานครัว) กองคลัง 

ประกาศวันที่ 4 มี.ค. 2563