ประกาศของอบต.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติ,โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล) สำนักปลัด

ประกาศวันที่ 17 มี.ค. 2563