ประกาศของอบต.

ประกาศปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)

ประกาศวันที่ 20 มี.ค. 2563