ประกาศของอบต.

ประกาศปรับแผนการจัดหาพัสดุโครงการปรับปรุงและการจัดการขยะมูลฝอย บริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศวันที่ 15 พ.ค. 2563