ประกาศของอบต.

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 (งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศวันที่ 19 พ.ค. 2563