ประกาศของอบต.

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5 รายการ

ประกาศวันที่ 20 พ.ค. 2563