ประกาศของอบต.

ประกาศเผยแพร่แผนกการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศวันที่ 22 พ.ค. 2563