ประกาศของอบต.

ประกาศขอปรับแผนการจัดหาพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศวันที่ 26 มิ.ย. 2563