ประกาศของอบต.

ประกาศปรับแผนการจัดหาพัสดุ โครงการป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศวันที่ 29 มิ.ย. 2563