โครงสร้างวิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

 

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลน้ำริด (Vision)

 

"แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้ สะอาดปลอดภัยไร้มลพิษ น้ำริดงดงาม"

 

 

 

พันธกิจ (Mission)

 

1. พัฒนาให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต และดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ชุมชนเข้มแข็ง มีสุขอนามัยที่ดี

 

2. ส่งเสริมผลผลิตการเกษตรอินทรีย์ให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยจากสารพิษ

 

3. พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

 

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้เป็นตำบลน่าอยู่